Lankymo taisyklės

VŠĮ „Zoopark.lt“

LANKYMOSI SĄLYGOS

 1. Bendrosios lankymosi sąlygos
  • VšĮ „Zoopark.lt“ (toliau – Zoopark) yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus veikiantis zoologijos sodas. Zoopark esantys gyvūnai gali būti pavojingi, dėl to siekiant užtikrinti Jūsų ir gyvūnų saugumą, maloniai prašome laikytis šių taisyklių (toliau – Taisyklės). Jeigu kurios nors Taisyklių nuostatos Jums yra neaiškios, prašome prieš lankantis Zoopark kreiptis į Zoopark darbuotojus.
  • Šios Taisyklės yra privalomos visiems Zoopark lankytojams.
  • Zoopark lankymas leidžiamas tik parko darbo valandomis, nurodytomis prie įėjimo, turint galiojantį bilietą. Bilietas suteikia teisę lankytis Zoopark teritorijoje tik lankytojams skirtose zonose. Bilietas turi būti atidžiai saugomas viso vizito metu. Zoopark pasilieka teisę uždaryti dalį parko dėl atnaujinimo, valymo darbų, dėl padidėjusių spūsčių, kuomet lankytojų saugumui kyla pavojus ar dėl kitų svarbių priežasčių. Pinigai už lankytojo bilietus visais atvejais nėra grąžinami. Zoopark be teisėto pagrindo atsisakius suteikti lankytojui, kuris įsigijo bilietą, paslaugas, Zoopark grąžina lankytojui už bilietą sumokėtą kainą ir sumoka lankytojui bilieto kainos dydžio baudą.
  • Vaikams iki 9 metų apsilankymas Zoopark galimas tik su tėveliais ar lydinčiais pilnamečiais asmenimis. Už vaikų iki 9 metų saugumą šių taisyklių laikymąsi atsako lydintis pilnametis asmuo. Vaikai iki 9 metų be lydinčiojo asmens neįleidžiami, nebent tėvai (globėjai) užpildė raštišką sutikimą prie kasos.
  • Draudžiama perparduoti ar kitaip perleisti kitiems asmenims nusipirktą Zoopark bilietą. Šiame punkte nurodytais atvejais kitam asmeniui perleistas Zoopark yra laikomas negaliojančiu.
  • Atkreipkite dėmesį, kad atitinkamos Zoopark zonos turi specialias taisykles, kurių būtina laikytis siekiant užtikrinti Jūsų ir gyvūnų saugumą.
  • Gyvūnai gali turėti bakterijų, pavojingų lankytojams, nėščiųjų vaisiui, todėl lankymasis Zoopark yra susijęs su tam tikra rizika sveikatai. Ypatingai prašome vengti kontakto su gyvūnų pašaru, šienu, išmatomis, gyvūnais, pakratu.
  • Siekiant apsaugoti Jūsų ir gyvūnų sveikatą tam tikrose Zoopark patalpų dalyse Jums gali tekti užsidėti specialias apsaugines Zoopark išduodamas priemones (pvz. bachilus).
  • Nerekomenduojama lankytis asmenims, turintiems alergiją gyvūnams.
  • Po lankymosi Zoopark rekomenduojame nusiplauti rankas.
 2. Lankytojų teisės ir pareigos
  • Lankytojai turi teisę:
   • lankymo valandomis su bilietu arba administracijos leidimu lankytis Zoopark;
   • nemokėdami papildomo mokesčio fotografuoti ir filmuoti Zoopark teritorijoje leidžiama tik su sąlyga, jog ši medžiaga bus naudojama asmeniniam naudojimui. Fotografavimas galimas tik be bykstės. Fotografuojant ar filmuojant neturi būti sudaroma nepatogumų kitiems parko lankytojams, darbuotojams ar gyvūnams. Šis leidimas nesuteikia teisės minėtiems tikslams naudoti dronus. Fotografuoti ar filmuoti komerciniais tikslais leidžiama tik su raštišku Zoopark sutikimu;
   • pranešti Zoopark administracijai apie pastebėtą netinkamą kitų lankytojų arba Zoopark darbuotojų elgesį;
   • naudotis papildomomis mokamomis paslaugomis.
  • Lankytojai privalo:
   • įsigyti lankytojo bilietą;
   • bilietus ir grąžą tikrinti iš karto prie bilietų įsigijimo kasos;
   • susipažinti su specialiomis taisyklėmis, kurios taikomos atitinkamoms Zoopark zonoms;
   • negadinti ir nepažeisti Zoopark patalpų, įrangos, inventoriaus, baldų ir kito turto;
   • dėvėti tinkamus drabužius: be kabančių elementų kuriuos gali pagriebti gyvūnai. Zoopark pasilieka teisę neįleisti lankytojų dėl netinkamos aprangos, jeigu tai gali trikdyti gyvūnus, kitus lankytojus, taip pat jeigu apranga neatitinka higienos reikalavimų (aitrus kvapas, nešvarūs drabužiai).
   • vaikščioti tik tam skirtose vietose;
   • griežtai laikytis Zoopark darbuotojų teisėtų nurodymų ir netrukdyti jiems atlikti savo pareigų. Zoopark darbuotojų nurodymų nepaisymas gali sukelti pavojų lankytojų arba gyvūnų saugumui;
   • nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Už asmeninių daiktų saugumą atsako lankytojas;
   • nesinešti aštrių ir pavojingų daiktų;
   • nepažeisti kitų Zoopark lankytojų teisių ar interesų.
 1. Lankytojams draudžiama veikla
  • Zoopark lankytojams draudžiama:
   • lankytis Zoopark be bilieto ar administracijos leidimo;
   • lankytis Zoopark jaučiant peršalimo ar gripo simptomus, sergant aktyvia herpes viruso forma, vėjaraupiais;
   • lipti ant apsauginių barjerų ir aptvarų, sodinti ir statyti ant jų vaikus;
   • vaikščioti Zoopark darbuotojams skirtose zonose;
   • paleisti ar bandyti paleisti gyvūnus iš jų atitvarų ar terariumų;
   • bandyti patekti į gyvūnų atitvarus ar terariumus be Zoopark darbuotojų leidimo arba kišti pirštus ar rankas į gyvūnų atitvarus, terariumus ir kitas gyvūnų laikymo vietas;
   • remtis į narvus ir aptvarus, liesti ar baksnoti į terariumus;
   • liesti, glostyti gyvūnus ir imti juos ant rankų, nebent tai leidžia specialios atitinkamos Zoopark zonos taisyklės arba Zoopark darbuotojai;
   • mėtyti ar kišti į gyvūnų atitvarus bet kokius daiktus;
   • žadinti miegančius gyvūnus, trukdyti jiems valgyti;
   • erzinti, provokuoti ar gąsdinti gyvūnus;
   • į Zoopark patalpas atsivesti ar atsinešti bet kokius gyvūnus;
   • Zoopark patalpose su savimi turėti bet kokių daiktų, kurių sprogimas gali išgąsdinti ar net sužaloti gyvūnus (pavyzdžiui, balionų, kamuolių, petardų, fejerverkų ir t.t.);
   • atsinešti į Zoopark patalpas ar jose vartoti alkoholį ar narkotines medžiagas;
   • Zoopark patalpose bėgioti, kelti triukšmą, naudoti garso įrangą, garsiai leisti muziką;
   • šiukšlinti ar kitaip teršti Zoopark patalpas;
   • gadinti Zoopark inventorių ar kitą turtą;
   • rūkyti Zoopark patalpose. Ši taisyklė taikoma ir elektroninėms cigaretėms.
   • įsinešti maistą ir gėrimus, gerti ar valgyti Zoopark patalpose, išskyrus specialiai tam skirtas vietas (pvz., gimtadienio kambariuose).
  • Zoopark darbuotojai turi teisę neįleisti asmenų į Zoopark, jeigu:
   • lankytojas nesutinka laikytis Taisyklių ar jų nesupranta;
   • lankytojo elgesys gali sutrikdyti Zoopark tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui ir sveikatai, gyvūnų sveikatai ir saugumui, higieninei Zoopark būklei, turtui ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtinoms elgesio normoms;
   • lankytojas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų;
   • lankytojas turi su savimi ginklą ar kitų pavojingų medžiagų ar daiktų;
   • lankytojas yra jaunesnis negu 9 metų ir atvyko be lydinčio asmens;
  • Lankytojams pažeidus šių Taisyklių 3.1. punkte numatytus draudimus ir dėl to jį pašalinus iš Zoopark, ar dėl Taisyklių 3.2. punkte numatytų priežasčių neįleidus lankytojo į Zoopark, lankytojo patirtos išlaidos nėra grąžinamos ar kitaip kompensuojamos.
 2. Gimtadienio kambarių elgesio taisyklės
  • Asmenys už Zoopark nustatytą mokestį gali švęsti gimtadienius ar kitas šventes Zoopark antrame aukšte specialiai tam įrengtuose gimtadienio kambariuose (toliau – Gimtadienio kambarys (-iai)). Užsisakius Gimtadienio kambarį, užsakovui yra priskiriamas konkretus Gimtadienio kambarys.
  • Apmokėjimo už Gimtadienio kambarius sąlygos yra skelbiamos Zoopark internetinėje svetainėje zoopark.lt. Gimtadienio kambario išankstinė rezervacija yra vykdoma per Zoopark internetinę svetainę arba telefonu.
  • Gimtadienio kambariai gali būti užsakomi tik užsakovui sumokėjus Zoopark internetinėje svetainėje nustatyto dydžio užstatą. Šį užstatą Zoopark turi teisę panaudoti, jeigu užsakovai po Gimtadienio kambario užsakymo pabaigos palieka kambarį netvarkingą. Tokiu atveju užstatas panaudojamas kambario tvarkymo išlaidoms padengti. Jeigu pasibaigus Gimtadienio kambario rezervacijai užsakovas neatlaisvina Gimtadienio kambario, Zoopark turi teisę iš užstato sumos toliau skaičiuoti mokestį už naudojimąsi Gimtadienio kambariu.
  • Nepanaudotą Gimtadienio kambario užstato sumą Zoopark grąžina užsakovui banko pavedimu per 1 (vieną) darbo dieną nuo Gimtadienio kambario rezervacijos pabaigos. Jeigu užstatas buvo perduotas Zoopark grynaisiais pinigais, Zoopark grąžina nepanaudotą užstato sumą užsakovams po Gimtadienio kambario atlaisvinimo.
  • Į Gimtadienio kambarį yra leidžiama atsinešti savo maistą ir gaiviuosius gėrimus. Zoopark maistu ir gėrimais neprekiauja. Už atsineštų maisto ir gaiviųjų gėrimų kokybę ir dėl nekokybiško maisto ar gėrimų padarytą žalą kitiems asmenims visiškai atsako maistą ir gėrimus pristatęs/atsinešęs asmuo.
  • Gimtadienio kambaryje gali būti geriama ir valgoma tik prie stalų.
  • Už vaikų saugumą Gimtadienio kambaryje ar vaikų padarytą žalą visiškai atsako vaikų tėvai, įstatyminiai atstovai, globėjai ar kiti juos atlydėję pilnamečiai asmenys.
  • Zoopark jokiais atvejais nėra atsakinga už vaikų saugumą Gimtadienio kambariuose ar vaikų tretiesiems asmenims padarytą žalą. Gimtadienio kambariuose nėra teikiamos vaikų priežiūros paslaugos. Zoopark gali suteikti tik vaikų pramogų organizavimo paslaugas.
  • Gimtadienio kambariuose lankytojams yra draudžiama:
   • atsinešti į Gimtadienio kambarį ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas;
   • rūkyti, įskaitant elektronines cigaretes;
   • naudotis, lankyti, užimti, pasidėti daiktus kitame, nei užsakovui priskirtame, Gimtadienio kambaryje;
   • bet kokia forma trukdyti kituose Gimtadienio kambariuose esantiems asmenims;
   • gadinti, žaloti ir naikinti Gimtadienio kambaryje esančius baldus, inventorių ir kitą turtą;
   • piešti ant Gimtadienio kambario sienų;
   • šiukšlinti ar kitaip teršti Gimtadienio kambarių aplinką.
  • Tėvai privalo supažindinti savo vaikus su šiomis Taisyklėmis ir užtikrinti, kad vaikai šių Taisyklių laikytųsi.
  • Pažeidus šių Taisyklių 4.7. punkte numatytus draudimus ir už tai išvesdinus iš Gimtadienio kambario anksčiau numatyto laiko, už Gimtadienio kambarį sumokėtas mokestis nėra grąžinamas.
  • Dėl šių Taisyklių, kitų teisės aktų ar reikalavimų pažeidimo Zoopark padarytą žalą, įskaitant atvejus, kai žala padaryta dėl neatsargumo, visiškai atsako Gimtadienio kambarį užsakęs asmuo.
 3. Atsakomybė už taisyklių pažeidimą
  • Asmenys, pažeidę šias Taisykles, gali būti išvesdinami iš Zoopark patalpų, įskaitant Gimtadienio kambarius, negrąžinant jiems už bilietą sumokėtų pinigų.
  • Lankymasis Zoopark yra susijęs su tam tikra rizika susižaloti, dėl to Jūs esate atsakingi už savo saugumą. Zoopark neprisiima atsakomybės už Lankytojų patirtą žalą, kuri kilo dėl Taisyklių nesilaikymo, nesaugaus elgesio ar Zoopark darbuotojų teisėtų reikalavimų nevykdymo, išskyrus atvejus, kai žala kilo dėl tyčinių Zoopark darbuotojų veiksmų ar neatsargumo.
  • Informuojame, kad nesilaikant Taisyklių Zoopark neatsako už pasekmes. Vaikams nesilaikant Taisyklių visa atsakomybė tenka juos lydintiems asmenims. Zoopark nėra atsakingas už žalą, kuri buvo padaryta dėl Taisyklių nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, lankytojų neatsargaus ar pavojingo elgesio.
  • Zoopark neatsako dėl žalos, kilusios esant nenumatytoms aplinkybėms (Force majeure).
 4. Baigiamosios nuostatos
  • Lankytojai įsigiję bilietus sutinka su šiomis Taisyklėmis.
  • Jeigu apsilankymo metu susidūrėte su nesaugiomis situacijomis ar patyrėte žalą ne dėl savo kaltės, turėtumėte tuoj pat informuoti Zoopark administraciją. Zoopark neprisiima atsakomybės, jeigu pretenzija pateikiama išvykus iš Zoopark. Jeigu apsilankymo metu netyčia padarysite žalos Zoopark, prašome apie tai informuoti darbuotojus prieš išvykstant iš Zoopark.
  • Zoopark turi teisę filmuoti patalpas bei teritoriją be jokio atskiro įspėjimo. Stebėjimas vaizdo stebėjimo kameromis vykdomas siekiant užtikrinti lankytojų ir gyvūnų saugumą.
  • Zoopark gali fotografuoti ar filmuoti lankytojus be atskiro įspėjimo savo veiklos viešinimo tikslais. Lankytojų nuotraukos gali būti talpinamos Zoopark internetinėje svetainėje arba socialinės žiniasklaidos puslapiuose (Facebook, Instagram etc.). Už nuotraukų, vaizdo įrašų publikavimą ar naudojimą, lankytojams nėra mokamos jokios išmokos. Pastebėjus, kad Jūs ar Jūsų vaikai bus fotografuojami ar filmuojame, apie savo nesutikimą fotografuotis ar būti filmuojamam prašome pranešti žodžiu Zoopark darbuotojui prieš pradedant fotografuoti ar filmuoti. Tuo atveju, jeigu apie nepageidavimą būti fotografuojamam ar filmuojamam nepranešite Zoopark darbuotojui, bus laikoma, kad davėte sutikimą fotografuoti ar filmuoti bei gautą medžiagą paviešinti šiame Taisyklių punkte numatytais tikslais ir būdu.
  • Jei pastebėjote Zoopark svetainėje ar socialinės žiniasklaidos puslapiuose viešai patalpintą savo ar savo vaiko nuotrauką, tačiau pageidaujate, kad nuotrauka būtų pašalinta, kreipkitės į Zoopark el. paštu info@zoopark.ltsu prašymu pašalinti Jūsų ar Jūsų vaiko nuotrauką iš Zoopark svetainės ar socialinės žiniasklaidos puslapių. Zoopark Jūsų prašymą įvykdys ne vėliau kaip per vieno mėnesio laikotarpį.
  • Zoopark turi teisę bet kada papildyti ar keisti šias Taisykles, todėl kiekvieno apsilankymo Zoopark metu prašome susipažinti su Taisyklėmis iš naujo.
Scroll Up